نقش مسیح (علیه‌السلام) در دولت مهدی (علیه‌السلام)
57 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه اصفهان
نام استاد/نام دانشجو : مجید یعقوب زاده
چکیده؛ پژوهش پیش رو در صدد بررسی نقش عیسی مسیح ع در دولت جهانی مهدی موعود ع است. در این پژوهش پس از مباحث کلی ومفهومی در فصل دوم به شماری از مبانی نظری وکلامی تحقیق مانند ... پرداخته شده است. سپس به محورهای اصلی پژوهش مانند اقتدای مسیح ع به نماز مهدی، وزارت دولت مهدی، کشتن دجال ، شکستن صلیب به عنوان نماد فرهنگ وتفکر مسیحی، از میان برداشتن یأجوج و مأجوج، خزانه داری وداوری در دولت مهدی علیه السلام با استناد به کتب روایی پرداخته شده است. به دلیل ماهیت این تحقیق، منابع تحقیق، کتابخانه ای است. شیوه به کار رفته در آن، جستجو، مطالعه و تحلیل داده‌ها است. شیوه بیان مطالب مبتنی بر توصیف وتحلیل کلامی وحدیثی است. کلید واژه‌ها: ، عیسی (ع)، مسیح (ع) ، مهدی(ع) ، دولت