نقد و بررسی دیدگاه محمدعلی امیر معزی درباره ی«دین علی»
349 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه اصفهان
نام استاد/نام دانشجو : سید مهران طباطبایی
چکیده: پرفسور محمدعلی امیرمعزی به عنوان یک محقق و پژوهشگر در زمینه ی مطالعات شیعی و تاریخ ادیان و مذاهب در جدیدترین کتاب خود که در سال2010 میلادی توسط موسسه اسماعیلیه به چاپ رسید از منظری پدیدارشناسانه ی متاثر از هانری کربن و نگاه تاریخی نشات گرفته از تحصیلات دانشگاهی خود عقاید و آداب و رسوم تشیع را مورد ارزیابی قرار می دهد. نویسنده در این کتاب با هوشمندی و ذکاوتی قابل تحسین، بدون آن که با سبکی القایی خواننده را تحت تأثیر خود قرار دهد با ارائه ی پیش فرضها و نتایج مدنظر خود به صورت تدریجی و بدون تکرار مکرر مدعا خواننده را در جهت قرارگیری در اهداف مدنظر خود قرار می دهد.وی در مقدمه ی کتاب با ذکر مدعای خود مبنی بر تأثیرپذیری اعتقادات و آداب و رسوم تشیع از ادیان ایران باستان و مفاهیم خویشاوندی قرآنی و اعتقادات برخی ادیان دیگر مخاطب را با فرضیه ی مطرح شده در فصل اول کتاب ،با عنوان فرضیه «دین علی» آشنا می سازد ،وی در ادامه با ذکر داستان شهربانو به تحلیل چگونگی قرارگرفتن این عقیده در بین اعتقادات شیعه می پردازد و در پایان با ارائه ی مثال های دیگری به مخاطب،خواننده را به تحقیق در مورد آنها فرا می خواند. نویسنده ی این رساله در جهت نقد تفکر محوری امیرمعزی که با توجه به سبک تلفیقی پدیدارشناسی-تاریخی کمتر با ارائه ی مستندات همراه است ،این ادعا را در میدانی وسیع تر از نگاه نویسنده ی کتاب مورد ارزیابی قرار داده است.در فصل اول این پژوهش با شناسایی و تحقیق در مورد مبنای نویسنده جهت گیری و روش وی مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل دوم با توجه به اهمیت شناسایی ارکان اعتقادی ادیان مورد مناقشه به بیان اصول اعتقادی و تعدادی از احکام آنها به طور اجمال پرداخته ایم.