بررسی و مقایسه¬ی اندیشه¬های تاریخ¬نگارانه¬ی ابوریحان بیرونی و ابو علی مسکویه
95 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه اصفهان
نام استاد/نام دانشجو : حمید صادقی
چکیده تاریخ¬نگاری ابوریحان بیرونی و ابوعلی مسکویه، تحت تأثیر مولفه¬های گوناگونی هم¬چون محیط، حوزه¬ی مطالعات، تجربیات شخصی، پژوهش در شاخه¬های مختلف علوم و غیره قرار گرفت که برآیند آن اتخاذ رویکردهای مختلف در پژوهش¬های تاریخی بود. تاریخ¬نگاری ابوریحان بیرونی متأثر از مطالعات و پژوهش¬های وی در سایر شاخه¬های علوم، به طرف قلمرو مطالعات فرهنگی تمایل یافت و در طرف مقابل نگرش ابوعلی مسکویه به تاریخ، متأثر از تجربیات شخصی و سیاسی وی، رویکردی فلسفی و روشی تجربه گرایانه در پژوهش¬های تاریخی به همراه داشت. در این پژوهش سعی بر آن است با نگاهی تاریخی به سیر شکل¬گیری تاریخ¬نگاری در میان مسلمانان و نقش عوامل موثر در انسجام و استحکام این علم در میان آنها تا قرن چهارم، نگرش¬ها و رهیافت¬های ابوریحان بیرونی و ابو علی مسکویه در حوزه¬ی تاریخ و تاریخ نگاری مورد بررسی قرار بگیرد. مقایسه¬ی این دو نگرش، تفاوت¬ها و تشابهات مختلف آنها را در پژوهش ها ومطالعات تاریخی نمایان می سازد. کلید واژه¬ها: تاریخ¬نگاری، آل بویه، غزنویان، ابوریحان بیرونی، مسکویه