تبیین نقش هشام بن محمد بن سائب کلبی در تمدن اسلامی
67 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه اصفهان
نام استاد/نام دانشجو : وحید سعیدی
چکیده: پژوهش پیش رو با تکیه بر منابع دسته اول تاریخی و تحلیل روایت های باقی مانده از هشام در بین منابع مکتوب بر آن است تا ضمن معرفی خاندان کلبی و از میان این خاندان هشام ابن کلبی، به تبیین نقش او در تمدن اسلامی بپردازد. به عبارت دیگر هدف این تحقییق بررسی نقش و جایگاه هشام در زمینه های مورد فعالیت اوست. در زمینه تاریخ نگاری به نقش هشام در تاریخ نگاری عراق پرداخته شده است. هشام از جمله مورخان فعال در جمع تاریخنگاران عراق است. او از اولین تاریخ نگارانی است که به صورت علمی به نوشتن تاریخ می پردازد. نوشته های تاریخی هشام در میان منابع متاخر دارای گستردگی خاصی است که اهمیت نگارش¬های تاریخی او را نشان می¬دهد. در زمینه جغرافیا هشام به عنوان بزرگترین جغرافی دان لغوی شناخته شده است. نوشته های او علاوه بر مناطق داخلی شبه جزیره سرزمین¬های بیرون از این محدوده را نیز شامل می شود. توصیفاتی که در مورد بعضی مناطق به روایت از هشام در لابلای منابع وجود دارد نمودار نوشته های متاخر در زمینه جغرافیا است. بیشترین شهرت هشام به خاطر نسب نویسی اوست . تا قبل از هشام مجمو عه¬هایی که نسب همه قبایل را در خود بیاورد وجود نداشت. هشام با نوشتن کتاب معروف خود «جمهره النسب» رو به سوی مجموعه نویسی می¬آورد. گذشته از این هشام در زمینه نسب نویسی ابتکار دیگر نیز دارد؛ او نسب نویسی را علاوه بر انسان به حیوان ها هم تسری می دهد و در این زمینه کتاب معروف «نسب الخیل» را می نویسد. واژگان کلیدی: هشام کلبی، تاریخ نگاری، جغرافیا، تمدن ، مکتب عراق.