نقش سادات مهاجر در گسترش اندیشه های شیعی ومکتب اهل بیت در ایران تا پایان قرن سوم هجری
74 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه اصفهان
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه حیدری
چکیده یکی از عوامل گسترش اندیشه های شیعی در ایران وگرایش ایرانیان به مکتب اهل بیت (علیه السلام)،مهاجرت سادات به این سرزمین بوده است.این مهاجرتها از همان قرن اول هجری آغاز شد ودر قرن دوم وسوم سرعت بیشتری یافت،به طوری که تا پایان قرن سوم هجری گروههای زیادی از سادات در شهرهای مختلف ایران ازجمله قم،ری،دیلم وطبرستان زندگی می کردند.در بررسی علل مهاجرت ایشان می توان به علل سیاسی،اجتماعی،فرهنگی وعقیدتی اشاره کرد.ورود سادات به ایران وارتباط آنان با مردم در کنار زمینه های مساعدی که در ایران به نفع تشیع وجود داشت،موجب تقویت ورشد اندیشه های شیعی ومکتب اهل بیت در ایران شد. این پژوهش در تبیین نقش سادات مهاجر در گسترش اندیشه های شیعی ومکتب اهل بیت در ایران تا پایان قرن سوم هجری در فصل دوم ابتدا به بررسی علل هجرت سادات پرداخته وپس از آن روند مهاجرت و پراکندگی جغرافیایی آنان را در ایران بیان می کندو سپس در فصل سوم نقش سادات مهاجر در ابعاد علمی– فرهنگی(تحت عنوان نقش عالمان واندیشمندان )وسیاسی- اجتماعی (در دوبخش نقش قیامهای علویان وحکومت علویان طبرستان )در گسترش اندیشه های شیعی ومکتب اهل بیت درایران مورد بررسی قرارگرفته است. براساس بررسی های انجام شده می توان گفت حضور سادات وعلویان با فرهنگ واندیشه خاص خود یعنی مذهب تشیع در جامعه به طور طبیعی موجب گسترش اندیشه مورد حمایت آنان (تشیع )می شد. به علاوه نفس حضور فیزیکی علویان دراجتماع به عنوان بخشی از اعضای آن جامعه نیز موجب ورود اندیشه آنان به عنوان یکی از جریانهای فکری فعال در جامعه می شد. کلیدواژه ها:سادات مهاجر،ایران،مکتب اهل بیت ،تشیع،دولتهای شیعی ،عالمان شیعی