دیباچه ای بر مبانی وتاریخچة بت پرستی درشبه جزیره العرب
23 بازدید
مقطع: دکترا
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دیباچه ای بر مبانی وتاریخچة بت پرستی درشبه جزیره العرب چکیدة مقاله کانون اصلی این گفتار بررسی مبانی وتاریخچة بت پرستی با تاکید برشبه جزیره العرب درقبل از اسلام است . برای این منظور ، موضوعاتی چند در اولویت مطالعه وبرسی قرار گرفته اند : دین ، تعاریف به عمل آمده وتعریف منتخب ازآن ، پیشینة دینداری وسابقة کهن آن درحیات بشر ، پیشینه توحید وشرک ، اختلاف آراء ودشواری هایی که درتعیین تقدم هرکدام ازآن دو بردیگری وجود دارد ، علل وعوامل بت پرستی با تأکید برسه عامل حس گرایی . خدا انگاری انسانی ، وتقلید وتعصب ، ودرپایان ، نگاهی کوتاه به تاریخچة بت پرستی درشبه جزیره العرب .