نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اول هجری با رویکرد فتوح ایران
66 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
وظیفه کلی این کتاب نقدوبررسی تاریخنگاری فتوح اسلامی ایران درسه سده نخست قمری است.دراین بررسی به مطالعه مبانی،زمینه ها شکل گیری فتوح نگاری اسلامی وانواع آن پرداخته شده است.به دلیل ماهیت این تحقیق،منابع تحقیق،کتابخانه ای است.شیوه به کاررفته درآن،جستجو،مطالعه وتحلیل داده هااست.شیوه بیان مطالب نیزمبتنی برتوصیف وتحلیل تاریخی است. دراین کتاب پس ازتعریف برخی ازمفردات تحقیق ومطالعه مبانی فتوح نگاری اسلامی ایران، به موضوعات اساسی ذیل پرداخته شده است: فتوح نگاری های فقهی- حدیثی که به دلیل نقش انگیزه های دینی وسیاسی درپیدایش آنهااطلاعاتی درزمینه فتوح وماهیت آن،اراضی فتح شده ومسائل مربوط به رفتارووظایف دولت اسلامی درسرزمین های فتح شده ارائه می دهند. فتوح نگاری های سیره شناختی که عناصروقایع نگاشتی ،قصصی واسطوره ای ونیز عنصردرازنویسی که ازنیمه سده دوم آغازشد،دراین آثاربه خوبی ملموس است هچنانکه تمایلات وتعصبات قومی،محلی ومذهبی-سیاسی دراین نوشته هامحسوس است. فتوح نگاری های محلی یاجغرافیایی ومحلی که ازنیمه سده دوم آغازوتااوایل سده چهارم ادامه یافت. نقش پررنگ قاضیان وکاتبان درتدوین این آثاربه خوبی دیده می شود.این نقش،تأثیرانگیزه های سیاسی-فقهی رانیزدرخلق این گونه آثار نشان می دهد. تقریباًهمه این آثاربه حوزه عراق وایران تعلق دارندوعموما درعراق تدوین شده اند. نتیجه طبیعی این رویداد ،سنگینی کفه روایات شرق اسلامی(عراق،ایران واندکی سوریه) درقیاس باروایات غرب اسلامی است. این اثر درصدددستیابی به شرایط وزمینه هایی است که موجب شده است تاریخ نگاری فتوح درحوزه شرقی خلافت اسلامی که مهم ترین حوادث فتوح درآنجاروی داده است، نیرومندتروروشن تر جلوه نماید.واینکه اصولافتوح نامه هاچه نگاهی به تاریخ داشته وتاچه حدودی باهم متفاوت یامتشابه بوده اند.آن چه که معلوم است این که ،قاضیان،کاتبان،اخباریان،فقها، محدثان وادیبان به ترتیب بیشترین نقش رادرتولیداین آثارایفاکرده اند.